جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱

متفرقه هایی از کشتی

حتما این دلنامه را بخوانید…

حتما این دلنامه را بخوانید…

جوادنجاتی✍️: فردوسی ،درکتاب شاهنامه، رستم پسر زال را «جهان‌پهلوان» خوانده‌است. بعد از رستم افسانه ای در کل تاریخ ایران جهان پهلوان پوریای ولی نام آور ترین مرد این مرز و بوم را داریم که در قرن هفتم میزیسته و روایت هایی عجیب از مرام ، معرفت و بزرگی روح این مرد نیک سینه به سینه به ما رسیده است بعد این فرزند خلف ایران ، دیگر ستاره ای در آسمان پهلوانی این مرز و بوم ندرخشید تا بعد از قرن... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای متفرقه هایی از کشتی

  • نحوه مشاهده :